Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie

EGZAMIN ÓSMOLKASISTY

 

Informacje i wytyczne
dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2022r.
egzaminu ósmoklasisty (E8)

 


Uczniowie powinni posiadać: ważną legitymację szkolną, przybory do pisania – długopis z czarnym tuszem sztuk 2, linijkę na egzamin z matematyki i małą butelkę wody.

Informacje i wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2022 r. egzaminu ósmoklasisty (E8)

 

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym:

 

 1. Język polski – 24 maja (wtorek) – godz. 9:00
 2. Matematyka – 25 maja (środa) – godz. 9:00
 3. Język angielski , Język niemiecki – 26 maja (czwartek) – godz. 9:00

 

Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów:

 

 1. Język polski – 120 minut (przedłużenie czasu do 180 minut)
 2. Matematyka – 100 minut (przedłużenie czasu do 150 minut)
 3. Język angielski, Język niemiecki – 90 minut (przedłużenie czasu do 135 minut)

 

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym:

 

 1. Język polski – 13 czerwca (poniedziałek) – godz. 9:00
 2. Matematyka – 14 czerwca (wtorek) – godz. 9:00
 3. Język angielski , Język niemiecki – 15 czerwca (środa) – godz. 9:00

 

Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów jest taki sam jak w terminie głównym.

 

Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:
a.  przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO
b. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

 

 1. Ogólne zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
  1.1
  Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych.
  1.2 Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
 1. zdający
 2. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni
 3. inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
 4. uczniowie innych klas oraz nauczyciele pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność. 

1.3 Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły i do sali egzaminacyjnej zbędnych rzeczy, w tym książek, torebek, telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek
1.4 Na egzaminie każdy zdający posiada ważną legitymację szkolną i korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (długopis z czarnym tuszem – sztuk 2), linijki – matematyka, Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
1.5 Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną małą butelkę z wodą. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby zdający przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
1.6 O godzinie 8:40 uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej (według listy zdających w danej sali) pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą pracować.
Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, który wylosował.
1.7 W czasie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
1.8 W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę poprzez podniesienie ręki.
Po uzyskaniu pozwolenia na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali.
1.9 Członkowie  zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu

1.10 Po zajęciu wylosowanych miejsc przez zdających i rozdaniu naklejek przygotowanych przez OKE przewodniczący zespołu nadzorującego informuje ich:

 1. o zasadach zachowania się podczas egzaminu.
 2. o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających mających obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi).
 3. o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy.

1.11 Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje zdających:

 1. o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań
  z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego,

a następnie poleca zdającym:

 – w arkuszu z języka polskiego
– w arkuszu z języka obcego nowożytnego

– w arkuszu z matematyki (OMA-100)

sprawdzenie kompletności arkusza tj. czy arkusz egzaminacyjny zawiera (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz (b) kartę odpowiedzi

 

 sprawdzenie kompletności arkusza tj. czy arkusz egzaminacyjny zawiera (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych (b) kartę rozwiązań egzaminacyjnych oraz (c) kartę odpowiedzi

 

 wyrwanie karty rozwiązań egzaminacyjnych wraz  z kartą odpowiedzi ze środka arkusza egzaminacyjnego
( nie należy odrywać karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań)

sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie ponumerowane strony

sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie ponumerowane strony

sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE

sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE

1.12 Uczeń ma obowiązek zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym.
1.13 Przed rozpoczęciem egzaminu z każdego przedmiotu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (strona tytułowa, karta odpowiedzi) uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL oraz naklejki przygotowane przez OKE.
W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL lub niezgodności w kodzie arkusza na naklejce zdający zwraca zespołowi nadzorującemu wadliwe naklejki. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego wpisuje odręcznie prawidłowy numer PESEL zdającego oraz identyfikator szkoły na zeszycie zadań egzaminacyjnych i karcie odpowiedzi a w przypadku arkusza z matematyki OMA-100 również na karcie rozwiązań egzaminacyjnych – w miejscach przeznaczonych na naklejkę przygotowaną przez OKE.
Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.
1.14 Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.
1.15 Po czynnościach organizacyjnych, w tym sprawdzeniu poprawności kodowania, przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym.
1.16 W przypadku egzaminu z języka obcego bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie płyty CD, na której oprócz tekstów w języku obcym nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz przerwy przeznaczone na  rozwiązanie poszczególnych zadań.
1.17 W celu monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy mogą poruszać się po Sali egzaminacyjnej w sposób niezakłócający pracy zdających:
cicho, bez zaglądania do prac zdających.
1.18 Jeżeli uczeń ukończył prace przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego sprawdza czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca zdającemu wykonanie tej czynności.
Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
1.19 Na 10 minut przed zakończeniem czasu na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.
Obowiązek ten nie dotyczy uczniów korzystających z arkuszy w formie dostosowanej do niepełnosprawności , tj. OPO/OMA/OJ -200, -400,-500,-600, -700, -800, -900, -Q00 oraz uczniów
z niepełno sprawnościami sprzężonymi, uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnych ruchowo, z czasową niesprawnością rąk.
1.20 Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym:

 1. informuje zdających o zakończeniu pracy
 2. wyznacza dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie)
 3. poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów
 4. po upływie dodatkowego czasu poleca zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.

1.21 Po zakończeniu egzaminu z danego przedmiotu członkowie zespołu nadzorującego – w obecności zdających – zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych oraz karty odpowiedzi i sprawdzają kompletność materiałów. Przewodniczący zespołu nadzorującego zezwala zdającym na opuszczenie sali z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny przy pakowaniu materiałów egzaminacyjnych.
1.21 Unieważnienie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego następuje w przypadku:

 1. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia
 2. wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach
 3. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.

 

 

 

WWW.ZSPGRZYMISZEW.PL © 2009  CMS           Odwiedzin: 1263820

projektowanie stron www