Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzymiszewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona internetowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzymiszewie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2009-01-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2009-01-26.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1. Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.

2. Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.

3. Pliki wytworzone przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Grzymiszewie i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne ;.

4. Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Poprawienie dostępności strony z cofnięciem się do wcześniejszych lat niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Krucka, : zspgrzymiszew@tuliszkow.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 632803049. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek Szkoły Podstawowej w Grzymiszewie, znajduje się pod adresem ul. Nowa 1, Grzymiszew 62-740 Tuliszków, jest obiektem składającym się z kilku części połączonych ze sobą za pomocą łączników.

Część 1 - dla dzieci przedszkolnych, część 2- przeznaczona dla młodszych dzieci szkoły podstawowej , część 3 - przeznaczona dla dzieci starszych oraz część 4 - sala gimnastyczna, piętrowym: 1 kondygnacja podziemna, 2 kondygnacja naziemna, podpiwniczonym, przykrytym w zależności od części budynku : dachem płaskim, dwuspadowym lub kopertowym.

Obiekt pełni funkcję oświatową ( Przedszkole oraz Szkoła Podstawowa).

Przy głównym wejściu budynku znajduje się rampa zjazdowa, jednak nie spełnia ona w większości wymaganych wytycznych. Budynek posiada także szereg barier architektonicznych stanowiących utrudnienia dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych w zakresie otoczenia ( np. brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych), wejścia do budynku, komunikacji pionowej ( schody zewnętrzne i wewnętrzne), poziomej , możliwości dostania się do każdego ogólnodostępnego pomieszczenia w budynku, w szczególności do Przedszkola(jedno wejście z zewnątrz za pomocą schodów) oraz piętra i piwnicy w części Szkoły Podstawowej, do których można dostać się jedynie schodami wewnętrznymi ( budynek nie jest wyposażony w takie urządzenia jak np. schodołaz czy platformę ukośna/pionową itp.).

Utrudnienia dotyczą także ewakuacji osób z niepełnosprawnością, miedzy innymi: - brak informacji o kierunkach i drogach ewakuacyjnych w formie wizualnej, dotykowej i głosowej.

 

WWW.ZSPGRZYMISZEW.PL © 2009  CMS           Odwiedzin: 2454180

projektowanie stron www